Tag

2. sınıf dengeleme haraketleri

Browsing

1. Oyun: Seksek: Yere peş peşe birden sekize kadar kareler çizilir. Öğrenci birinci kareye atılan taşa basmadan tek ayak üzerinde zıplayıp sekizinci kareye kadar gider ve tek ayakla zıplayarak birinci kareye geri döner. Taşı alır ve çizgiye basmadan kareden çıkar. Oyun bu şekilde 2,3,4,…8. kareye kadar devam eder. Taş karenin dışına atılırsa veya ayak çizgiye basarsa oyun sırası arkadaşına geçer.

2. Oyun: Don-Çözül: Sınırları belirlenmiş mekânda öğrenciler serbestçe dolaşırlar. Öğretmen (sağ elini kaldırarak, sol elini kaldırarak, zıplayarak) değişik yönergeler vererek hareket etmelerini söyler. Öğrenciler hareketi yaparken öğretmen “donnn” der. Öğrenciler hareketsiz kalırlar. “Çözül” dediğinde yeni komuta göre hareket etmeye başlarlar.

3. Oyun: Hasta İyileşti: Öğretmen; hastalıkla ilgili kelimeleri oyuna katılan öğrencilere dağıtır. “Doktor, hemşire, hastabakıcı, aspirin vb.” öğrencilere bu adları unutmamaları söylenir. Öğretmen; size bir hikâye anlatacağım, der. Bu hikâye içinde ismi geçen kişi kalkıp tekrar oturacak, der ve hikâyeyi anlatmaya başlar. Mesela “Dün eve giderken başım çok ağrıdı, bir aspirin içtim. Eve gidince annem bir doktor çağırdı.” gibi hikâyeye devam edilir. “Aspirin, doktor” ismini alan öğrenciler kelimenin geçtiği yerlerde yerlerinden kalkıp tekrar otururlar. Hikâye değiştirilerek devam eder. Yeni hikâye oluşturmak isteyen öğrenci olursa onlara da izin verilir.

4. Oyun: Tıp: Okul bahçesinde oynanan bir oyundur. Öğrencilerden biri tıp diyecek kişi olarak seçilir. Öğrenciler dağınık şekilde oyun alanında dolaşırken ebe, “tıp” diye bağırır. Öğrenciler sesi duyunca oldukları yerde donarlar. Sallanan, hareket eden oyuncu olursa yeni ebe o kişi olur.

5. Oyun: Çürük Yumurta: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler daire çizgisinde çömelirler, ellerini dizleri önünde kenetlerler. Oyun başlayınca ebe dairenin ortasında dolaşmaya başlar. “Bu yumurta sağlam mı, çürük mü?” der ve bir arkadaşının başına hafifçe dokunur. Dokunulan öğrenci düşmeden, çömelik pozisyonda dengede kalmaya çalışır. Dengesi bozulup geriye düşen ya da kenetli elleri çözülen kişi oyunu kaybeder. Sona kalan birkaç öğrenci alkışlanır.

6. Oyun: Asiye As: Öğrenciler el ele tutuşarak daire oluştururlar. Bir yandan aşağıdaki sözleri ezgiyle söylerken bir yandan da sağa ya da sola doğru yürüyerek dönerler. Yürüme ve şarkı temposu giderek hızlanır. Öğrenciler koşmaya başlarlar. Şarkının üçüncü, dördüncü söylenişinin bitiminde ellerini bırakarak birden bire yere çömelirler. Çömelirken yere düşen öğrenciler için “heyyyyyyy” diye bağırılır.

Asiye as altın tas, Ayağıma basma, Tahtaya bas. Tahta çürük, Çivi tutmaz. Asiye büyük, Kin tutmaz.

7. Oyun: Tilki Kapanı: Öğrencilerin arasından iki gönüllü kişi seçilir. Bu iki oyuncu karşılıklı olarak kollarını birbirine uzatıp yukarı-aşağıya hareket ettirerek kaldırır, köprü yaparlar. Burası tilki kapanıdır. Diğer öğrenciler bu kapandan geçmek üzere sıralanırlar. Oyun, öğretmenin komutuyla başlar. Öğrenciler birer birer bu kapanın içinden geçmeye çalışırlar. Kapan aşağı-yukarı hareket ederek oyuncuların geçmesine yardımcı olur. Öğretmen ikinci kez komut verince aniden kollar aşağı indirilir ve kapan kapatılır. İçeride kalmış olan oyuncular yakalanmış sayılırlar ve onlar da diğer kapanın yanında ikinci ve üçüncü kapanı oluştururlar. Oyunda kapan dışında kalan son üç öğrenci tilki sayılır ve alkışlanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

1. Oyun: Horoz Dövüşü: Öğrenciler iki kümeye ayrılırlar. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Öğrenciler çömelirler. İki ellerinin avuçlarını arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında her öğrenci karşısındaki öğrencinin ellerinin içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç karşısındakinin dengesini bozmak ve onu, ellerini yere değdirtmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında karşıdaki öğrencinin omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz yalnızca avuç içlerine vurulur. Ayağa kalkmadan dengeyi sağlamak için sağa-sola hareket edilebilir. Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren oyunu kaybetmiş sayılır. Hangi kümede yanan öğrenci çok olursa o küme oyunu kaybetmiş olur.

2. Oyun: Ayak Ayak Yürüme: Bir ayağın burnunu öteki ayağın topuğuna değdirerek yapılan yürümeye ayak ayak yürüme denir. Öğrenciler üç gruba ayrılır. her grubun başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe belirlenerek düz bir çizgi çizilir. Her gruptaki öğrenciler birer metre arayla arka arkaya dizilirler. Öğretmenin komutu ile her gruptan ilk öğrenciler kollarını iki yana açarak ayak ayak yürür. Çizgiden ayrılan, ayak ayak yürümede yanlış yapan ya da dengesi bozulan öğrenci başlangıç noktasına tekrar geri döner. Öğrenciler belirtilen noktaya gittiğinde gruptaki ikinci öğrenciler yürümeye başlar. Doğru bir şekilde bitiş noktasına ilk gelen grup oyunu kazanır.

3. Oyun: İstasyon: Oyun oynanacak mekân dörde bölünür. Öğrenciler eşit olarak bu bölgelere yerleştirilir. Her bölge, kendisine bir hayvan ismi koyar. Öğrenciler bölgelerinde çömelik durumda bekler. Öğretmen hangi alanın kartını yukarı kaldırırsa o bölgedeki öğrenciler ayağa kalkıp kendi bölgelerinin hayvan sesini hep birlikte söylerler. Bu sesi çıkarma öğretmenin ikinci kartı havaya kaldırışına kadar devam eder. Öğretmen ikinci kartı yukarı kaldırdığında birinci grup çömelir, yeni grup ayağa kalkar. Belli sürelerde bölgeler değiştirilir. Her grubun tüm bölgelere geçişine kadar oyun devam eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It