Tag

beden eğitimi taktikler

Browsing

1. Oyun: Çömel Kurtul: Bir ebe seçilir. Diğer öğrenciler oyun oynanacak mekâna serbestçe dağılırlar. Ebe olan kişi, öğrenciler içinden birini yakalamaya çalışır. Yakalanmak üzere olan öğrenci, ebe kendisine yaklaşınca yere çömelirse yanmaktan kurtulur. Çömelmeden yakalanırsa yanar. Yakalanan öğrenci ebe olur.

2. Oyun: İp Tutma: Kalınca bir ip iki ucu birleştirilerek daire yapılır. Öğrenciler bu ipi tutarak daire oluştururlar. Sonra iple oluşturulan dairenin içine girerler. İpi elleriyle arkalarından tutarlar. Sırtlarını ipe dayayarak ipin gergin durmasını sağlamaları gerekir. Öğrencilerden biri ebe olur ve dairenin ortasında durur. İpi tutan öğrencilerden biri ipi bırakarak ortaya doğru yürür. Ebe o öğrenciyi kovalar ve ona dokunmaya çalışır. Kovalanan öğrenci, ebe dokunmadan yerine dönüp ipi tutabilirse kurtulur, ipi tutamazsa ve ebe kendisine dokunursa yanar ve ebe olur.

3. Oyun: Elden Ele Top Kimde?: Sınırları belirlenmiş mekânda öğrenci sayısı dikkate alınarak daireler çizilir (Dairelerdeki öğrenci sayısı en fazla 10 en az 5 olmalıdır.). Öğrenciler çizgilerin üzerine eşit aralıklarla dizilir. Her dairede bir öğrenci başlangıç noktası olarak belirlenir ve eline bir top verilir. Öğretmenin verdiği komutla öğrenciler topu elden ele vererek başlangıç noktasına ulaştırmaya çalışır. İlk ulaştıran grup diğer gruplar tarafından alkışlanır.

4. Oyun: Kurdeleyi Kim Yakalayacak?: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir gruba kurdele verilir ve bu grup kaçan gruptur. Diğer grup ise yakalayan gruptur. Kurdelesi olan grup kurdeleleri bellerine görülecek şekilde asarlar. Öğrencilere kurdelelere dokunmadan koşmaları gerektiği söylenir. İşaret verildiğinde kurdelesi olanlar kaçar, diğer grup ise kurdelesi olanların kurdelesini almak için yakalamaya çalışır. Kurdelesi alınan öğrenci bu defa yakalayıcı, diğeri kurdeleyi takıp kaçan kişi olur. Oyuna en az grup kalıncaya kadar devam edilir.

5. Oyun: Köprü Nöbetçisi: Oyun oynanacak mekâna dikdörtgen bir alan çizilir. Bu köprü olur. Öğrenciler kendi aralarında sayışarak dört öğrenci seçerler. Bunlar da köprünün köşelerinde bulunan nöbetçiler olurlar. Bu öğrencilerin görevleri kimseyi köprüden geçirmemektir. Öteki çocuklar köprünün uzun kenarlarından birinin dışında dururlar. Yapacakları iş; karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir. Geçmek için köprüye giren öğrenciyi nöbetçiler kovalar, nöbetçiler öğrencilere elle dokunmaya çalışırlar. Dokunulan öğrenci vurulmuş olur. Vurulan yanar ve o da ötekiler gibi nöbetçi olur. Oyun böylece sürer. Vurulmadan karşıya geçen öğrenci oyunu kazanmış sayılır ve alkışlanır.

6. Oyun: Dağları Aşalım: Öğrenciler oyun oynanacak mekânda iki eşit gruba ayrılırlar. İçlerinden biri ebe seçilir. Oyun alanına belirli uzaklıkta paralel iki çizgi çizilir. Öğrenciler bu çizgilerin arkasında yan yana dururlar. Öğretmen “Dağları aşalım.” diye bağırdığında gruplar karşılıklı olarak koşarak yer değiştirmeye çalışırlar. Bu sırada ebe, öğrencilerden birisini yakalamaya çalışır. Yakalanan öğrenci ebe olur. Oyuna devam edilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It